Srdcové abnormality

Anomálie v polohe srdca môžu byť výsledkom abnormálneho vývoja samotného srdca a jeho vzniku pod vplyvom mimokardiálnych (mimokardiálnych) príčin..

Pri analýze srdcových abnormalít sa používajú tieto výrazy:

1) „dextrocardia“, „specular dextrocardia“ - pravé srdce sprevádzané spätným umiestnením (inverziou) vnútorných orgánov;

2) „dextroverzia“ - srdce so srdcom so srdcom bez inverzie vnútorných orgánov;

3) „dextrapozícia srdca“ - posun srdca doprava pod vplyvom mimokardiálnych faktorov;

4) „levokardia“ - srdce ležiace vľavo s inverziou vnútorných orgánov;

5) „ľavá inverzia“ - ľavé srdce bez opačného umiestnenia (inverzie) brušných orgánov.

Vyšetrenie osôb s neobvyklým usporiadaním srdca má niekoľko znakov. V tomto prípade je stanovený typ polohy srdca, anatomická štruktúra defektov, povaha pohybu krvi. Lokalizáciu predsiení možno posudzovať podľa umiestnenia vnútorných orgánov: pravá predsieň sa nachádza na tej istej strane ako pečeň. Pozíciu pravej predsiene a komôr nájdete pomocou EKG. Pri angiocardiografii (štúdia srdca zavedením kontrastnej látky do jej komôr nasledovanej röntgenom hrudných orgánov) sú špecifikované znaky vnútornej štruktúry každej komory. Poloha pečene uprostred brušnej dutiny naznačuje neurčito tvarované srdce. Rozhodujúce pri stanovovaní defektu je katetrizácia srdcových dutín a angiocardiografia.

Dextroverzia je pravostranné usporiadanie srdca v normálnej polohe pečene. S týmto zvratom sa zmenili priestorové vzťahy pravého a ľavého oddelenia, ale ich normálna štruktúra sa zachová. Prognóza je priaznivá bez sprievodných defektov. Ak existuje, potom napravo je srdcový hrb.

Mesokardia, mesoverzia - stredná poloha srdca s normálnym umiestnením predsiení a pečene. Zriedkavé (9% všetkých abnormalít v polohe srdca), zvyčajne náhodný nález, ak nie sú kombinované s iným vrodeným ochorením srdca..

Levokardia - prípady s ľavostranným umiestnením srdca a pečene. Frekvencia takéhoto defektu je 0,8% všetkých vrodených srdcových vád. Poloha a vzťah srdcových komôr, výtok veľkých ciev je normálny. Porucha sa spravidla kombinuje s anomáliou vena cava.

Zrkadlová dextrocardia je pravé srdce s ľavou pečeňou a pravou predsieň. Takáto lokalizácia srdca a brušných orgánov sa vyskytuje u 27% jedincov s abnormalitami polohy srdca. Frekvencia vrodených srdcových defektov so zrkadlovou dextrokardiou je 6 - 8% (častejšie je to tetralogia Fallota, korigovaná transpozícia veľkých ciev, defekt interventrikulárneho septa)..

Levokardia - srdce sa nachádza vľavo, pečeň je tu tiež lokalizovaná.

Neurčito tvarované srdce (viscerálny heterotaxický syndróm) je často kombinované s nedostatkom sleziny. Vo všetkých prípadoch sa vyskytuje spoločné predsieň, defekty atrioventrikulárnych chlopní, abnormality tvorby a lokalizácie vena cava, abnormálna drenáž pľúcnych žíl. Srdce je často umiestnené vpravo. Pečeň môže byť umiestnená v strede hrudníka, menej často vpravo alebo vľavo. Spravidla sa neurčito formované srdce kombinuje s kombinovanými neresti a väčšina detí zomiera v prvom roku života.

Pri abnormalitách polohy srdca sa vykonáva chirurgická liečba..

Klinický význam malých abnormalít pri vývoji srdca u detí

V posledných rokoch sa veľká pozornosť venovala dysplázii spojivového tkaniva (DST) u detí. Pod DST sa rozumie vrodená anomálie spojivovej štruktúry tkanív rôznych orgánov a systémov, ktorá je založená na znížení obsahu jednotlivých

V posledných rokoch sa veľká pozornosť venovala dysplázii spojivového tkaniva (DST) u detí. Pod DST sa rozumie vrodená anomálie štruktúry spojivového tkaniva rôznych orgánov a systémov, ktorá je založená na znížení obsahu určitých druhov kolagénu a / alebo na porušení ich pomeru, čo vedie k zníženiu sily spojivového tkaniva [12, 13, 24, 26]..

Na vývoji DST sa podieľajú endogénne (chromozomálne a genetické defekty) a exogénne (nepriaznivé podmienky prostredia, neadekvátna výživa, stres) [12, 30, 43]. Charakteristickým rysom morfogenézy spojivového tkaniva je to, že sa podieľa na tvorbe srdcovej kostry takmer vo všetkých štádiách ontogenézy, takže vplyv akéhokoľvek škodlivého faktora môže viesť k rozvoju srdcovej srdcovej činnosti [15]..

V roku 1990, pri klasifikácii chorôb kardiovaskulárneho systému Newyorskej kardiologickej asociácie, ako aj v Omsku, sa na sympóziu o probléme dysplázie spojivového tkaniva najprv identifikoval kardiálny DST syndróm, ktorý sprevádzal diferencovaný aj nediferencovaný DST. V prípade srdcového syndrómu DST je jeho patologický proces zapojený do štruktúry spojivového tkaniva - srdcové chlopne (atrioventrikulárny, lunátny, Eustachovský chlopň), subvalvulárny aparát, septum srdca a hlavné cievy.

Pokiaľ ide o morfologický základ zmien v kardiovaskulárnom systéme bez hemodynamických porúch, v klinickej praxi navrhli Yu. M. Belozerov (1993) a S. F. Gnusaev (1995) namiesto výrazu „srdcová CTD“ ďalšie - „malé vývojové anomálie“. srdce “(MARS) [3, 8]. Podľa definície týchto autorov sa MARS považuje za anatomické zmeny v architektonike srdca a hlavných ciev, ktoré nevedú k hrubému porušeniu funkcií kardiovaskulárneho systému [9]..

Klasifikácia MARS podľa S. F. Gnusaev, 2001 (v znení neskorších predpisov)

 1. Lokalizácia a forma:

predsieň a predsieň: prolaps dolnej vena cava, zväčšená eustachovská chlopňa viac ako 1 cm, otvorené oválne okno, mierna aneuryzma predsieňového sepsu, prolaps vrcholkov svalu v pravej predsieni;

trikuspidálna chlopňa: premiestnenie septického chlopne do dutiny pravej komory do 10 mm, dilatácia pravého atrioventrikulárneho otvoru, prolaps trikuspidálnej chlopne;

pľúcna artéria: dilatácia kmeňa pľúcnej artérie, prolaps chlopne;

aorta: hraničný úzky a široký koreň aorty, dilatacia Valsalva sinus, bicuspidálna aortálna chlopňa, asymetria a progresia chlopní aortálnej chlopne;

ľavá komora: trabekuly (priečne, pozdĺžne, diagonálne), malá aneuryzma interventrikulárneho septa;

mitrálna chlopňa: prolaps mitrálnej chlopne, pripevnenie ektopickej akordu, narušené rozmiestnenie akordov predného a (alebo) zadného hrotu, „vlajúce“ akordy, ďalšie a abnormálne umiestnené papilárne svaly.

 • Komplikácie a sprievodné zmeny: infekčná karditída, kalcifikácia, myxomatóza, fibróza letákovej chlopne, praskliny akordov, poruchy srdcového rytmu.
 • Hemodynamické charakteristiky: regurgitácia, jej stupeň, prítomnosť obehového zlyhania, pľúcna hypertenzia.
 • Stále neexistuje konsenzus o klinickom význame MARS, z ktorých mnohé sú nestabilné, spojené s rastom dieťaťa. Je tak možný spätný vývoj zväčšenej Eustachovej chlopne, prolaps vrcholových svalov v pravej predsieni, prolaps mitrálnej chlopne (MVP), uzavretie otvoreného oválneho okna, normalizácia dĺžky akordov mitrálnej chlopne a priemer veľkých ciev. V niektorých prípadoch sa MARS menia nielen kvalitatívne, ale aj kvantitatívne [3]. Prekročenie stanovenej prahovej úrovne srdcovej stigmatizácie u zdravých detí (viac ako 3 MARS) podľa S. F. Gnusaeva (1995) naznačuje možné ochorenie vo vzťahu k faktorom ovplyvňujúcim formovanie zdravia a ukazovateľom, ktoré ho charakterizujú [8]..

  Keďže MARS je variantom viscerálneho DST, deti majú spravidla výrazný polymorfizmus klinických a morfologických porúch v závislosti od stupňa DST a zapojenia ďalších orgánov a systémov do patologického procesu. Asociatívny vzťah sa zistil medzi počtom externých fenotypových markerov DST a MARS [12, 16, 21, 22]. Okrem toho je dôležitý nielen počet externých fenotypových markerov, ale aj „diagnostická váha“ každého z nich. Zistilo sa, že dysplázia kože a kostry sa najčastejšie kombinuje s MARS [12]..

  Klinický význam patológie spojivového tkaniva u jedincov s DST potvrdzujú údaje o vysokej frekvencii neurovegetatívnych porúch, zmenách v centrálnom nervovom systéme (enuréza, poruchy reči, vegetovaskulárna dystónia (VVD)) a duševných poruchách [5, 12, 24]. Spravidla majú takíto pacienti vždy IRR, čo je pravdepodobne dôsledkom dedičných (dedičných) vlastností štruktúry a funkcie limbicko-retikulárneho komplexu, ktoré určujú anomálnu povahu neurovegetatívnych reakcií [12]. E. V. Bulankina (2002) preukázal jasný vzťah medzi autonómnou dysfunkciou a DST [4]. Okrem toho bola závažnosť dysplastických zmien spojená so závažnosťou procesov maladaptácie regulačných mechanizmov a znížením odolnosti organizmu proti stresu. Najčastejšími prejavmi autonómnej dysfunkcie sú cefalgia, autonómne krízy, vegetoviscerálne paroxyzmy, pre- a synkopálne stavy [12, 16]. Podľa údajov S. F. Gnusaeva (1995) bola u jedincov s MVP odhalená nedostatočnosť segmentových vegetatívnych štruktúr [8]. Štúdie T. M. Domnitskaya (2000) umožnili nadviazať priamy vzťah medzi MVP, abnormálne lokalizovanými trabekulami (ART) a prevalenciou neurotických (neurotické reakcie, neurózy obsedantných stavov, panické poruchy) a encefalopatickými (mozgovomenný syndróm, koktanie, tiky, poruchy spánku, enuréza)., hyperdynamický syndróm, obavy) z porúch [10].

  MARS je často sprevádzaná patologickými stavmi, ako sú srdcový rytmus a poruchy vodivosti, vrátane syndrómu skorej repolarizácie, syndrómu slabosti uzlín, syndrómu Wolf-Parkinson-White, zvýšenej elektrickej aktivity ľavej komory, blokovania pravého zväzku vetvy, extrasystoly a paroxyzmálnej tachykardie [ 4, 6, 8, 34]. Podľa L.A. Balykova a kol. (2002), u 90% pacientov so srdcovými arytmiami pomocou echografie sa zistila MARS (najmä MVP) [2]. Nie všetky MARS sú však sprevádzané srdcovými arytmiami a (alebo) môžu byť ich príčinou. Arytmogénne MARS zahŕňajú anomálne fibrosvalové akordy (APX) a ART, MVP a prolapsu trikuspidálnej chlopne (PTC), aneuryzmu predsieňového septa, zväčšenú a / alebo prolapsovú Eustachovu chlopňu.

  Prítomnosť vodivých kardiomyocytov vo fibro muskulárnom APC a ART vytvára ďalšie cesty, čo vysvetľuje pôvod impulzu, ktorý je pred intraventrikulárnym vedením a spôsobuje skoré excitáciu segmentov, ktoré k nemu susedia, a nasleduje ich skoršia repolarizácia [12, 15, 19, 20, 28]. Existuje histologické potvrdenie prítomnosti vodivých buniek v ART s diagonálno-bazálnou, strednou priečnou a pozdĺžnou lokalizáciou a v APX spájajúcom sekcie bazálneho septa a ľavú komorovú bočnú stenu [3, 10, 33]. M. Suwa a kol. (1986) zaznamenali zvýšenie frekvencie komorových extrasystolov so zvýšením hrúbky akordu. Podľa E. Chesler a kol. (1983), výskyt komorových extrasystolov je spojený s myxomatóznymi zmenenými akordmi, ktoré spôsobujú mechanické podráždenie steny ľavej komory [27]. Skutočnosť arytmogenity APC a ART sa potvrdzuje aj vymiznutím extrasystolu u pacientov v prípade samo-prasknutia alebo chirurgickej disekcie alebo počas fyzickej aktivity, keď sa zníži ich stupeň napätia [8, 10, 12]. Bežným porušením srdcového rytmu pri ARH a ART je syndróm skorého vzrušenia komôr [6, 12]..

  Arytmie v MVP a PTK sa podľa rôznych autorov vyskytujú od 15 do 90% prípadov [11]. Medzi príčiny arytmií sa považujú autonómne dysfunkcie, mechanická endokardiálna stimulácia, intersticiálna horčík, psychologický stres a degenerácia listov myxomatóznych chlopní [3, 10–12, 18, 27, 29, 37, 39]. Bola preukázaná priama korelácia medzi frekvenciou a závažnosťou porúch rytmu a hĺbkou MVP [1]. Mnohí autori sa domnievajú, že príčinou rozvoja arytmií v MVP a PTC môže byť turbulentný tok vyplývajúci z regurgitácie ventilovým krúžkom počas komorovej systoly, najmä pri PTC, keď sa vyskytne mechanické podráždenie zóny sínusového uzla [3, 8, 23]. Možný mechanizmus rozvoja komorových extrasystolov s MVP považuje väčšina vedcov za nadmerné napätie papilárnych svalov v dôsledku ich abnormálnej trakcie počas prolapsu chlopne [12, 14, 25, 38].

  Vývoj arytmií môže vyvolať progresívnu eustachovskú chlopňu a aneuryzmu predsieňového septa: podmienky výskytu arytmií vznikajú v dôsledku ich kopcovitých pohybov a reflexného podráždenia kardiostimulátorov v pravej predsieni [42].

  Podľa štúdií O. A. Dianova (1999) sa srdcové arytmie vyskytli u detí s hraničnou úzkou aortou, v ktorej boli supraventrikulárne a komorové extrasystoly zaznamenané v 32,4% prípadov, čo naznačuje dekompenzáciu adaptácie, najmä v podmienkach fyzická aktivita [4].

  Podľa údajov Yu M. Belozerova sa deti s MARS vyznačujú zníženou kardiohemodynamikou a prejavujú slabú toleranciu záťaže [3]. Podľa N. A. Mazura sa zistil vzťah medzi MVP a syndrómom náhleho úmrtia u dospelých. Existuje dostatok dôkazov o tom, že deti s MARS sú ohrozené rozvojom infekčnej endokarditídy.

  Existujúce výskumy teda ukazujú, že MARS je v niektorých prípadoch základom kardiovaskulárnej patológie u detí. Zároveň by bolo prehnané ich pôsobenie vo funkčných poruchách kardiovaskulárneho systému. Je zrejmé, že v každom prípade by sa mal význam štruktúrnych abnormalít srdca posudzovať individuálne..

  Zásady liečby detí s MARS ešte nie sú úplne formulované. Dnes však môžeme ponúknuť nasledujúcu taktiku pre správu detí s MARS:

  • Komplexné hodnotenie zdravotného stavu vrátane rôznych typov štúdií o deťoch.
  • Výber terapie v závislosti od klinických, elektrofyziologických a echokardiografických zmien.
  • Použitie liekov bolo zamerané na normalizáciu metabolizmu spojivového tkaniva.
  • Stanovenie primeranej fyzickej aktivity v závislosti od funkčného stavu myokardu.

  Všeobecne sa uznáva použitie iných ako liečivých metód liečby vrátane:

 • organizácia práce a odpočinku primeraná veku;
 • Dodržiavanie denných postupov;
 • racionálna vyvážená výživa;
 • psychoterapia a auto-tréning;
 • voda a balneoterapia;
 • masáž (ručná, podvodná, atď.);
 • fyzioterapia (elektroforéza s MgSO4, elektrický spánok atď.);
 • telesná výchova, pohybová terapia.
 • O otázke vstupu na šport sa rozhoduje individuálne. V prípade MVP je potrebné zohľadniť rodinnú anamnézu (prípady náhleho úmrtia príbuzných), prítomnosť sťažností na búšenie srdca, srdcovú činnosť; synkopálne podmienky; Zmeny EKG (srdcové arytmie, skrátený a predĺžený syndróm QT) sú základom pre rozhodovanie o kontraindikáciách pre športový tréning. Platí to aj pre prítomnosť ARH, ART so syndrómom skorého vzrušenia komôr, ktorý, arytmogénny MARS, môže u športovcov vyvolať poruchy srdcového rytmu v podmienkach fyzického a psychoemotačného stresu..

  Lieky zahŕňajú použitie:

  • horčíkové prípravky;
  • kardiotrofická terapia (v rozpore s procesmi repolarizácie v myokarde);
  • antibiotická terapia na exacerbáciu ložiskových infekcií, chirurgické zákroky (prevencia infekčnej endokarditídy);
  • antiarytmiká (podľa indikácie, s extrasystolom čistej skupiny s narušenými repolarizačnými procesmi).

  V súčasnosti sa horčíková terapia s MARS blíži k patogenetike. Dôvodom je skutočnosť, že horčík je súčasťou hlavnej látky spojivového tkaniva a je nevyhnutný na správnu tvorbu kolagénových vlákien. V podmienkach nedostatku horčíka je schopnosť fibroblastov produkovať kolagén znížená [29, 31]. Okrem toho má horčík stabilizačný účinok na membránu, zachováva draslík vo vnútri bunky a zabraňuje sympatikotonickým účinkom, čo umožňuje jeho použitie na liečenie porúch srdcového rytmu [40, 41].

  V prácach O. B. Stepuru (1999), O. D. Ostroumova a kol. (2004) sa preukázalo významné zníženie stupňa MVP, príznaky VSD, počet komorových extrasystolov počas liečby prípravkami horčíka [17, 18].

  Za vhodné možno považovať menovanie nasledujúcich liekov:

  Magnnerot obsahujúci horečnatú soľ a kyselinu orotovú. Posledne menovaný nielen zvyšuje reabsorpciu Mg v čreve, ale má tiež nezávislý metabolický účinok. Deti majú predpísané 500 mg magnerotu (32,8 mg horčíka 3-krát denne počas 1 týždňa, potom 250 mg 3-krát denne počas nasledujúcich 5 týždňov. Droga sa užíva 1 hodinu pred jedlom)..

  Magne V6. K dispozícii v tabletách (48 mg horčíka alebo v roztoku na perorálne podanie (100 mg horčíka). Pre deti s hmotnosťou nad 10 kg (nad 1 rok) - 5 až 10 mg / kg / deň v 2-3 dávkach. Deti nad 12 rokov - 3-4 tablety denne, v 2 - 3 dávkach. Trvanie kurzu je 6-8 týždňov.

  Draselné Orotata. Pre deti sa liek predpisuje v množstve 10–20 mg / kg / deň v 2–3 dávkach 1 hodinu pred jedlom alebo 4 hodiny po jedle. Trvanie kurzu - 1 mesiac.

  Mali by sa vykonávať opakované cykly liečby týmito liekmi (3 až 3-krát ročne)..

  Na zlepšenie bunkovej energie a myokardu sa používajú lieky, ktoré majú komplexný účinok na metabolické procesy v tele a sú tiež aktívnymi antioxidantmi a stabilizátormi membrán:

  • L-karnitín (Elkar - 20% roztok hydrochloridu karnitínu). Dávky: 1-6 rokov, 0,1 g / deň (14 kvapiek) 3-krát denne; 6–12 rokov - 0,2–0,3 g / deň (1/4 lyžičky) 3-krát denne. Kurz - 1–1,5 mesiaca.
  • Koenzým Q10 (ubichinón) sa predpisuje deťom starším ako 12 rokov na 1 kapsulu (500 mg) 1 - 2-krát denne. Kudesan patrí k prípravkom obsahujúcim ubichinón: 1 kvapka na rok života (do 12 rokov), potom 12 kvapiek raz denne. Trvanie kurzu by malo byť najmenej 1 mesiac.
  • Cytochróm C (cyto-mak). Dostupné v ampulkách (4 ml = 15 mg). Priraďte intramuskulárne v 4 ml, č. 10. Vedie 2–4 kurzy ročne..

  Okrem týchto liekov na zlepšenie metabolických procesov v spojivovom tkanive, myokarde a v tele ako celku, sa používajú:

  • nikotínamid (vitamín PP) - 20 mg / deň 1,5–2 mesiace;
  • riboflavín (vitamín B2) - 10–15 mg / deň 1,5–2 mesiace;
  • tiamín (vitamín B1) - 10 mg / deň a kyselina lipoová 100 - 500 mg / deň 1,5 mesiaca;
  • limontara (komplex kyseliny citrónovej a kyseliny jantárovej) 5 mg / kg / deň počas 3-4 dní týždenne počas 2 mesiacov;
  • Biotín - 2–5 mg / deň - 1,5–2 mesiace.

  Sú zobrazené opakované liečebné kurzy (až 3-krát ročne).

  V prítomnosti VVD sa vykonáva komplexná dlhodobá terapia s cieľom obnoviť rovnováhu medzi sympatickými a parasympatickými oddeleniami autonómneho nervového systému (diferencované rastlinné lieky, vegetotropné lieky, nootropiká, vazoaktívne lieky - kavinton, vazobrál, instenón, cinnizín atď.)..

  To všetko nám umožňuje dospieť k záveru, že MARS, čo je viscerálny prejav dysplázie spojivového tkaniva, tvorí morfologický základ funkčných zmien srdcovej aktivity a neurovegetatívnych porúch. Výber individuálneho liečebného programu kurzu zlepšuje metabolické procesy v spojivovom tkanive a zabraňuje možným komplikáciám DST u detí a dospievajúcich..

  Ak máte otázky týkajúce sa literatúry, kontaktujte vydavateľa.

  N. A. Korovina, doktor lekárskych vied, profesor
  A. A. Tarasová, kandidátka lekárskych vied, docentka
  T. M. Tvorogova, kandidát na lekárske vedy, docent
  L. P. Gavryushova, kandidát na lekárske vedy, docent
  M. S. Dzis
  RMAPO, Moskva

  Srdcové abnormality

  Anomálie v tvare, veľkosti a štruktúre srdca

  § Acardia (syn.: Nedostatok srdca) - pozorovaná u neživotaschopných plodov. Najčastejšie sa vyskytuje vo voľných asymetrických dvojčatách, keď je jeden plod správne vyvinutý a jeho dvojča je hrudka tkaniva alebo vôbec nemá príznaky ľudského tela, alebo má iba škaredé základy hlavy alebo končatín. V takomto prípade beztvarého plodu môže byť srdce úplne neprítomné (holoakardius); v takýchto prípadoch krvný obeh vo vnútromaternicovom období nastáva v dôsledku srdca správne vyvinutého dvojčaťa, v ktorom sú cievy pupočnej šnúry v oblasti placenty anastomóza s cievami pupočnej šnúry šialenstva. Srdce zrůda má niekedy embryonálnu, rudimentárnu alebo podobnú formu (hemiacardius).

  § Vrodená srdcová blokáda predsiení - pozorovaná veľmi zriedka. Základom je nesprávny vývoj vláknitej kostry srdca, v dôsledku čoho je narušená komunikácia vo vodivom systéme srdca..

  § Hypoplázia ľavej komory je zriedkavou formou malformácie. Často je zaznamenaná atrézia mitózou alebo stenóza. Spravidla sa kombinuje s inými anomáliami: defektom interventrikulárneho septa, stenózou pľúcneho kmeňa, výstupom z aorty a pľúcnym kmeňom z pravej komory. Komorový objem sa znížil.

  § Hypoplázia pravej komory je zriedkavou formou srdcových chorôb. Existujú 2 formuláre:

  § Typ I - pravá komora má hypertrofickú stenu, malú dutinu a zmenenú pravú predsieňovú ventrikulárnu chlopňu. V tomto prípade sa pozoruje stenóza alebo atrézia pľúcneho kmeňa.

  § Typ II - expanzia pravej komory, ktorá má tenkú fibrotickú degenerovanú stenu, pravá atrioventrikulárna chlopňa je nižšia. Aorta a pľúcny kmeň často opúšťajú ľavú komoru.

  § Vrodené divertikulum - veľmi zriedkavé, z dolnej časti ľavej srdcovej komory sa vyrába prstovitý výrastok s úzkou dutinou jednej alebo druhej dĺžky (do 25 cm), pozostávajúci zo svalového tkaniva, tento výrastok prechádza defektom srdcového vrecka dole do hrúbky prednej brušnej steny. (môže dosiahnuť pupok). Tvorba divertikla je spôsobená skutočnosťou, že vrchol srdca je spájkovaný s membránami plodu, a keď je ventrálna dutina uzavretá, zdá sa, že sa pri brušnej stene pritláča a rastom tela sa vrchol srdca postupne rozširuje..

  § Makrokardia (syn: cardiomegaly) - nadmerný vývoj myokardu. Ako nie je známy nezávislý viceprezident.

  § Mikrokardia - malá veľkosť srdca, pretože nezávislý defekt nie je známy, zvyčajne v kombinácii s hypopláziou iných orgánov..

  § Neprítomnosť vrodeného srdcového myokardu (synonymum: Ul abnormalita) - stena komory je tenká, neexistuje svalové tkanivo. Postihnuté srdcové komory sú významne rozšírené, kontralaterálne komory sú zmenšené. Predsieňová stena na postihnutej strane je hypertrofovaná. Mimoriadne zriedkavé zlozvyky.

  § Srdce s tromi komorami - rozdelenie pravej komory na 2 komory. Veľmi zriedkavé zlozvyky. Sprevádzaná defektom v medzikomorovom septe, anomálií prítoku žíl, pod chlopňovou stenózou pľúcneho kmeňa.

  § Srdce s tromi predsieňami - rozdelenie špeciálnym septom pravej alebo ľavej predsiene na 2 sekcie. Je to veľmi zriedkavé. Septum v pravej predsieni je preplnenou pravou sínusovou chlopňou a falošným septom. V ľavej predsieni sa prepážka vytvorí v dôsledku oddelenia vnútornej vrstvy steny predsiene nesprávnym položením pľúcnych žíl. Dodatočná komora komunikuje s ventrikulárnym otvorom. Existujú 3 formuláre:

  § presýpacie hodiny,

  § Zdvojnásobenie vrcholu srdca je relatívne častá porucha srdca spojená so zachovaním hlbokého medzikomorového sulku v oblasti vrcholu srdca..

  § Zdvojnásobenie srdca - výsledok dvojitého označovania srdca. Veľmi zriedkavé.

  § Myokardiálna fibroelastóza je zriedkavá porucha. Prejavuje sa to šírením spojivového tkaniva bohatého na elastické vlákna. Tento proces sa častejšie pozoruje v ľavej komore, ktorej dutina sa zmenšuje, stena sa zahusťuje.

  Abnormality srdcovej slučky

  Anomálie vo vývoji srdca a veľkých srdcových ciev

  Anomálie vo vývoji kardiovaskulárneho systému

  Defekty srdca a krvných ciev tvoria najväčšiu skupinu vrodených chýb u ľudí: sú určené u 1% všetkých novorodencov. Frekvencia medzi stále narodenými rodičmi je 10-krát vyššia. Predpokladá sa, že 8% anomálií je spôsobených genetickými faktormi, 2% environmentálnymi faktormi a väčšina z nich je multifaktoriálna choroba (kvôli interakcii genetických porúch s environmentálnymi faktormi). Klasickými príkladmi kardiovaskulárnych teratogénov sú vírus rubeoly a talidomid (pozri tabuľku 2). Okrem toho sú srdcové abnormality kombinované s veľkým počtom genetických syndrómov, ktoré zahŕňajú maxilofaciálne defekty, najmä Di-George, Goldenguard a Down..

  Dextrokardia, v ktorej je srdce umiestnené v pravej polovici hrudníka, nastáva, keď je srdcová slučka stočená doľava namiesto toho, aby bola stočená doprava. Dextrokardiu môže sprevádzať situs inversus - zrkadlové usporiadanie všetkých vnútorných orgánov. Situs inversus, ktorý sa vyskytuje s frekvenciou 1 zo 7 000 novorodencov, zvyčajne nie je sprevádzaný patológiou, hoci koreluje so zvýšeným rizikom srdcových defektov. V iných prípadoch môže byť usporiadanie orgánov dosť rozdielne: niektoré orgány sú umiestnené na opačnej strane, iné nie; tieto stavy sa nazývajú heterotoxia. Tieto prípady sa rozlišujú ako bočné sekvencie. Pacienti s takýmito stavmi sú prevažne bilaterálni „ľavostranní“ alebo bilaterálni „pravostranní“. Rozdiel je zaznamenaný na slezine: pri „dvojstrannej“ bilaterálnosti sa deteguje polyplénia s pravostranným bilateralizmom, aspléniou alebo hypopláziou sleziny. U pacientov s laterálnymi sekvenciami sa častejšie vyskytujú aj ďalšie abnormality, najmä srdcové defekty..

  Anomálie v polohe srdca sa vyskytujú po 4 - 6 týždňoch so zastavením alebo oneskorením vo vývoji jeho prameňov (porušenie uzáveru ventrálnej steny v embryu), medzi nimi sú:

  Cervikálna ektopia - srdce zostáva na krku, t. J. V mieste svojej záložky.

  Hrudná ektopia - srdce sa nachádza pred hrudnou kosťou, ktorá sa nevytvorila.

  Ektopia brucha - srdce sa nachádza v brušnej dutine v dôsledku zhoršeného vývoja bránice. Pri vrodených anomáliách je vývoj srdcovej trubice veľmi často narušený: komory nie sú rozlíšené, septa netvorí..

  Medzi vrodené srdcové vady a veľké srdcové cievy sú najbežnejšie:

  Defekt predsieňového septa (ASD) (frekvencia 20%). Oválny otvor sa nezatvorí a po narodení neprerastie. So znížením predsiení vstupuje časť venóznej krvi, rovnako ako v období vnútromaternicového vývoja, z pravej predsiene doľava, venóznej a arteriálnej zmesi krvi.

  V prenatálnom období sa niekedy oválne okno (diera) zavrie. Táto anomália - predčasné uzavretie oválneho okna - vedie k masívnej hypertrofii pravej predsiene a srdcovej komory a k nedostatočnému rozvoju ľavých srdcových komôr. Takíto pacienti obvykle umrú krátko po narodení..

  Trojkomorové dvojkomorové srdce - najťažšia anomálie srdca spôsobená úplnou absenciou predsieňového septa. Tento stav je vždy spojený s inými závažnými abnormalitami srdca..

  Endokardiálna primordia atrioventrikulárneho kanála ju nielen rozdeľuje na pravú a ľavú polovicu, ale zúčastňuje sa aj na tvorbe pars membranacea interventrikulárneho septa a na uzavretí primárneho otvoru. Toto miesto má tvar kríža, v ktorom predsieňový a interventrikulárny septa tvorí zvislý a predsieňový septa tvorí horizontálny priečnik. Integrita tohto kríža je dôležitým prvkom pri ultrazvukovom vyšetrení srdca. V prípadoch, keď je narušená fúzia primordií, sa vyvíja perzistentný uzavretý atrioventrikulárny kanál, ktorý je spojený s poruchou srdcového septa. Táto porucha septa má predsieňové a komorové komponenty, ktoré sú od seba oddelené abnormálnymi ventilmi v jednom atrioventrikulárnom otvore..

  Endokardiálne primordie v atrioventrikulárnom kanáli sa niekedy zlúčia iba čiastočne. Potom je defekt predsieňovej septa podobný anomálii opísanej vyššie, ale interventrikulárna septa je neoddeliteľnou súčasťou. Tento defekt je známy ako defekt primárneho otvoru, obvykle kombinovaný so štrbinou predného listu mitrálnej chlopne.

  Tricuspidálna atrézia zahŕňa obliteráciu pravého atrioventrikulárneho otvoru a vyznačuje sa neprítomnosťou alebo fúziou chlopní trikuspidálnej chlopne. Porucha je vždy kombinovaná s:

  a) otvorenú oválnu dieru;

  b) defekt interventrikulárneho septa;

  c) nerozvinutá pravá komora

  g) hypotrofia ľavej komory.

  Defekt komorového septa (VSD) (frekvencia 0,12%) sa vyskytuje v dôsledku skutočnosti, že neexistuje spojenie medzi dvoma časťami interventrikulárneho septa - svalom a membránou. Keď sa komory sťahujú, časť krvi tečie z ľavej komory doprava. Môže sa vyskytnúť ako nezávislá malformácia alebo ako neoddeliteľná súčasť komplexnejších kombinovaných malformácií.

  Porušenie vývoja aorto-pľúcneho septa. V tomto prípade je pozorované neúplné oddelenie arteriálneho kužeľa do stúpajúcej aorty a pľúcneho kmeňa alebo zúženie pľúcneho kmeňa na jeho úplnú predsieň..

  Vaskulárna transpozícia (frekvencia 0,048%), pri ktorej aorta opúšťa pravú komoru a pľúcny kmeň opúšťa ľavú komoru. Vyskytuje sa, keď je prerušený normálny špirálový priebeh prepážky kónického valca a ten je umiestnený priamo. Niekedy v kombinácii s defektom pars membranacea je potom arteriálny kanál obvykle otvorený. Pretože bunky nervového hrebeňa sa podieľajú na tvorbe kmeňových primordií, poškodenie týchto buniek môže viesť k defektom ovplyvňujúcim odtokovú cestu..

  Zachovaný arteriálny kmeň (frekvencia 0,008%) je dôsledkom porušenia fúzie okrajov kužeľovitých stoniek a ich zostupu v smere k komorám. V takýchto prípadoch sa pľúcna artéria rozprestiera mierne nad nerozdeleným kmeňom. Pretože hrebene sa tiež podieľajú na tvorbe medzikomorového septa, miechový kmeň je vždy sprevádzaný defektom v medzikomorovom septe. Nedelený kmeň, ktorý je umiestnený nad oboma komorami, prijíma krv z oboch.

  Valvulárna stenóza (frekvencia 0,03-0,04%) pľúcnej artérie alebo aorty sa vyskytuje, keď lunárne chlopne rastú spolu v rôznych vzdialenostiach. Pri chlopňovej stenóze pľúcnej tepny je kmeň samotnej tepny zúžený, dokonca sa môže vyskytnúť aj jej atrézia. V tomto prípade iba otvorená oválna diera zaisťuje odtok krvi z pravých častí srdca. Arteriálny kanálik je potom vždy otvorený a je jediným spôsobom pľúcneho zásobovania krvi.

  Pri stenóze aortálnej chlopne môže byť fúzia zosilnených chlopní tak výrazná, že samotná diera má bodovú veľkosť. Avšak veľkosť aorty je prevažne normálna..

  Keď je fúzia lunárnych aortálnych chlopní úplná, objaví sa stav známy ako atrézia aortálnej chlopne, potom je aorta, ľavá komora a ľavá predsieň významne nerozvinutá. Defekt obyčajne sprevádza otvorený ductus arteriosus, cez ktorý krv vstupuje do aorty.

  Komplexné kombinované malformácie srdca a krvných ciev:

  Triády, zápisníky, päťstranné Fallot.

  Fallotova trojica :!) Bežný arteriálny kmeň, 2) predsieňový defekt a 3) komorová septa. V tomto prípade dôjde k zmesi arteriálnej a venóznej krvi, k „vypusteniu“ krvi do pravej polovice srdca, hypertrofii pravej komory..

  Tetrológia Fallota (frekvencia 0,096%): 1) zúženie pľúcneho trupu, 2) defekt interventrikulárneho septa, 3) pravostranná poloha aorty, 4) hypertrofia steny pravej komory. Posun septusu vedie k štyrom kardiovaskulárnym abnormalitám: (a) zúženie odtokových ciest z pravej komory, t.j. pľúcna infundibulárna stenóza; b) veľký defekt v medzikomorovom septe; c) aorta jazdkyne, ktorá odchádza priamo nad defektom septa; d) hypertrofia stohov pravej komory kvôli zvýšenému tlaku na pravej strane.

  Fallot Pentad: okrem 1) zúženia pľúcneho kmeňa, 2) defektov artikulárneho septa, 3) polohy aortálnej strany na pravej strane, 4) hypertrofie steny pravej komory, 5) defektu septa septálneho.

  Golt-Oramov syndróm (frekvencia 0,00001%) je charakterizovaný preaximálnymi (radiálnymi) anomáliami končatín a defektami medzikusového septa. Vyskytujú sa tiež poruchy svalovej časti interventrikulárneho septa. Golt-Oramov syndróm je jednou zo skupiny syndrómov rúk a srdca, a to je dôkaz, že rovnaké gény sa môžu zúčastňovať mnohých vývojových procesov

  Dátum pridania: 2015-07-13; Pozreté: 1666; porušenie autorských práv?

  Váš názor je pre nás dôležitý! Bol publikovaný materiál užitočný? Áno | žiadny

  Srdcové abnormality

  Anomálie v štruktúre srdca spôsobené malformáciami alebo zápalom endokardu sa môžu prejavovať v rôznej miere, takže v niektorých prípadoch je plod úplne neschopný života, v iných krátko. Niektorí s vrodenými malformáciami môžu žiť až do vysokého veku a byť v bolestivom stave; existujú prípady, keď abnormality vôbec neovplyvňujú funkciu srdca.

  Väčšina vrodených anomálií je kombinovaná, preto mnohí autori považujú za nemožné rozlíšiť ich jednotlivé formy a považujú za dostatočné preukázať iba prítomnosť vrodenej malformácie. Toto nie je úplne pravda. Najbežnejšie formy vrodených malformácií sú: predsieňové a interventrikulárne defekty septa, zúženie pľúcnej artérie a nezatvorenie botallalného kanálika. Zahŕňajú 95% všetkých vrodených malformácií. Medzi pacientmi s týmito formami defektu má podľa Ostrovského 72% interventrikulárny septa defekt, 47% má zúženie pľúcnej tepny, častejšie v kombinácii s interventrikulárnym defektom septa. Tieto anomálie v zmysle vytvárania hluku nepredstavujú nič zvláštne, preto nie je potrebné prebývať na ich štrukturálnej strane.

  Pokiaľ ide o anomálie vo vývoji chlopní, môžeme povedať, že došlo k poklesu ich počtu na 2, k nárastu aorty a pľúcnej artérie na 4-5 alebo viac, pozorovali sa ďalšie ventily atrioventrikulárnych chlopní so šľachovými vláknami..

  Okrem toho sú vlákna šľachy nepravdivé, nie sú pripevnené k chlopniam, ale prechádzajú od vrcholov papilárnych svalov k interventrikulárnemu septu. V komorách aj v predsieňach sa nachádzajú falošné vlákna šľachy. V prítomnosti otvoru v interventrikulárnom septe ním môžu prechádzať vlákna šľachy a viazať sa na papilárny sval druhej komory (A. I. Abrikosov, 1947; D. M. Khayutin, 1938)..

  Vidíme, koľko rôznych štruktúrnych funkcií sa vyskytuje v zdravom a chorom ľudskom srdci. To môže určitým spôsobom ovplyvniť výskyt srdcových šelestov, viesť k zmenám v ich objeme, rozstupe, zabarvení, trvaní. Avšak s rovnakými morfologickými zmenami v srdci sa povaha hluku môže meniť v širokých medziach, čo sa vysvetľuje množstvom dôvodov funkčnej povahy, ku ktorým pristupujeme.

  Hemodynamika v srdci

  Tvorba a zmena vlastností srdcových šelestov v podmienkach určitej a stabilnej morfologickej štruktúry dutín a chlopňového aparátu srdca je spojená s celým radom faktorov, ako je sila srdcového rytmu, tón svalových útvarov srdca, predovšetkým papilárne a prstencové svaly, stabilita regulácie neuroendokrinného systému., srdcová aktivita, saturácia krvi hemoglobínom a tvarovanými prvkami (stupeň hydrémie), atď. Zmena sily srdcových kontrakcií vedie k zmene rýchlosti prietok krvi otvormi srdca, prispieva k vzniku funkčnej nedostatočnosti predsieňových ventilov, najmä s nestabilitou regulačných mechanizmov. Funkčná nedostatočnosť chlopní sa vyskytuje ľahšie s dystrofickými zmenami v myokarde, najmä na základe anémie.

  Hemodynamické vlastnosti normálneho srdca podliehajú mnohým zmenám v súvislosti s vekom, inými slovami, s rastom a vývojom srdca ako orgánu. U novorodencov a malých detí dochádza k prenosu centrálnych vplyvov na srdce a krvné cievy hlavne prostredníctvom sympatického nervu av menšej miere aj prostredníctvom vagusu. Sympatická inovácia má prednosť pred parasympatikami. Vagusový nerv nie je v stave stáleho dostatočného tonického vzrušenia a impulzy, ktoré k nemu prichádzajú, sa nemôžu realizovať, prinajmenšom v zmysle spomalenia srdcového rytmu. Iba vo veku asi 3 rokov dochádza k trvalejšiemu tonickému vzrušeniu centier vagálnej inervácie. Vzniká postupne a rastie s vekom (I. A. Arshavský, 1952; A. B. Volovik, 1952).

  Pretože fylogeneticky neskoršie regulačné mechanizmy sú dokonalejšie, podrobujú menej dokonalé mechanizmy, ktoré vznikajú v skoršom štádiu vývoja. Tieto pokročilejšie mechanizmy, ktoré zahŕňajú vaginálnu inerváciu, sú síce menej stabilné, ale svojou integritou sú regulátormi funkcie tohto tela. Vďaka prevládajúcej parasympatickej regulácii je srdce funkčne mobilnejšie s vekom, odolnejšie voči rôznym fyzickým stresom v tele a všetky ostatné veci sú rovnaké, stabilnejšie.

  Patológia srdca: príčiny, príznaky, liečba

  Dnes sa u mnohých ľudí vyskytujú srdcové patológie. Choroby CVD sa navyše diagnostikujú nielen u dospelých a ľudí staršej vekovej kategórie, ale aj u detí. Srdcové choroby sú veľmi nebezpečné. Liečba takmer všetkých srdcových chorôb je dlhá a často celoživotná.

  Ignorovanie príznakov choroby nie je spojené iba s vývojom nebezpečnejších patológií, najmä mozgovej príhody, srdcového infarktu, ale aj so smrteľným následkom. Preto pri identifikácii alarmujúcich príznakov, ktoré signalizujú léziu CCC, je potrebné okamžite prijať opatrenia.

  Srdcové patológie znamenajú akékoľvek narušenie alebo prerušenie činnosti srdca vyvolané poškodením srdcového svalu, septum, krvných ciev srdca alebo chlopní, endokardu, epikardu alebo perikardu..

  Ochorenia kardiovaskulárneho systému sú nebezpečné alebo dokonca zákernejšie, pretože väčšina z nich sa pomerne dlhú dobu vôbec neprejavuje, to znamená, že patológie sa vyskytujú v latentnej forme. Poruchy sa často zisťujú náhodne počas röntgenového snímania hrudníka, ultrazvuku alebo EKG.

  Srdce je najdôležitejším orgánom v ľudskom tele. Narušenie fungovania CVS nepriaznivo ovplyvňuje ďalšie orgány a systémy. Preto sú srdcové choroby, ktoré sú v nebezpečenstve, prirovnávané k zhubným novotvarom a stávajú sa hlavnou príčinou predčasnej smrti, a to aj v tých krajinách, kde je úroveň lieku veľmi vysoká..

  Nepoužívajte samoliečbu. S týmto alebo s týmto liekom môže ísť len kvalifikovaný odborník a až po vykonaní všetkých potrebných štúdií, najmä ultrazvuku a EKG..

  Medzi najbežnejšie a najzávažnejšie choroby CVS patria:

  • chlopňové chlopne;
  • vrodené srdcové ochorenie;
  • arteriálna hypertenzia;
  • srdcové choroby zápalovej povahy;
  • poruchy srdcového rytmu;
  • poruchy vodivosti myokardu;
  • ischemické lézie.

  Medzi najčastejšie porušenia vodivosti srdcového svalu patria: arytmia, fibrilácia (perzistujúca arytmia), extrasystol. Vývoj týchto ochorení je spôsobený zneužívaním drog alebo organických zmien, ktorých výskyt je vyvolaný inými srdcovými patológiami..

  Čo sa týka ischemických lézií srdca, patrí to srdcový infarkt a koronárne srdcové ochorenie. Vývoj prvého typu je často vyvolaný aterosklerózou alebo trombózou. Infarkt je charakterizovaný zastavením kŕmenia určitých oblastí kyslíkom, v dôsledku čoho spojovacie tkanivo v priebehu času nahrádza svalové tkanivo. Pokiaľ ide o srdcové choroby srdca, táto choroba sa vyvíja v dôsledku zníženia prietoku krvi do srdca.

  Myokarditída (zápalový proces v srdcovom svale), perikarditída (zápalový proces v seróznej membráne), endokarditída (zápal vo vnútornej výstelke srdca) sú srdcové choroby zápalovej povahy. Myokarditída a endokarditída nie sú nezávislé patológie. Vývoj takýchto patológií je často vyvolaný prienikom prvokov, vírusov, húb alebo mikróbov..

  Arteriálna hypertenzia je veľmi nebezpečná patológia, ktorej vývoj je spôsobený nevhodným užívaním liekov alebo ich zneužívaním. Hypertenzia je hlavnou príčinou srdcových záchvatov, ako aj zvýšeným rizikom krvácania..

  Pokiaľ ide o defekty ventilov, tieto defekty sú najbežnejšie. Vývoj ochorení je spravidla vyvolaný autoimunitnými alebo infekčnými patológiami.

  Medzi chyby ventilov patrí:

  • aortálna a mitrálna stenóza;
  • nedostatok aortálnych a mitrálnych chlopní;
  • dilatácia mitrálnej chlopne;
  • prolaps mitrálnej chlopne.

  Vyvoláva sa poškodenie srdca a ateroskleróza, ischemická choroba srdca, kardioskleróza. Vývoj aterosklerózy je spôsobený ukladaním cholesterolu na cievnych stenách, ako aj ďalším rastom spojivového tkaniva v nich. Následne sú také zmeny spojené s deformáciou cievnych stien a ich blokádou..

  Patologické zmeny v srdci zahŕňajú: srdcovú astmu, hypertrofiu srdcového svalu, zlyhanie srdca. Podobné ochorenia sa vyvíjajú na pozadí iných patológií CVS. Srdcová astma sa vyznačuje astmatickými záchvatmi. Vyvíja sa na pozadí infarktu myokardu a podobných ochorení. Pokiaľ ide o zlyhanie srdca, výskyt tejto patológie je spôsobený znížením schopnosti srdcového svalu sťahovať sa.

  Pokiaľ ide o vrodené choroby, ich vývoj je spôsobený genetickými poruchami. Je dokázané, že srdcové defekty sa vyvíjajú do 28. dňa vývoja plodu. Genetický faktor nie je jediným dôvodom rozvoja jednej alebo druhej vrodenej choroby. Ich výskyt je často vyvolaný patológiou matky alebo užívaním určitých liekov počas tehotenstva.

  Patológia srdca: príznaky

  Ochorenia CCC sú sprevádzané rôznymi príznakmi. Ako už bolo uvedené, srdcové choroby sú veľmi zákerné. A niekedy môže byť veľmi ťažké ich identifikovať. Málokto vie, že najbežnejším príznakom - kašeľ, ktorý môže signalizovať hroziaci „útok“, a opuchy a nadmerné potenie sú príznakmi väčšiny srdcových chorôb. Preto nepodceňujte únavu alebo kašeľ. Ak sa tieto príznaky často objavia, okamžite vyhľadajte pomoc kvalifikovaného odborníka. Iba tak môžete zabrániť katastrofe srdca.

  Každé ochorenie má charakteristické znaky. Majú však srdcové choroby a všeobecné príznaky.

  Ochorenia srdca sú sprevádzané nasledujúcimi všeobecnými prejavmi (spoločnými pre všetkých):

  • únava;
  • znížená chuť do jedla alebo ich nedostatok;
  • opuch nôh;
  • lapanie po dychu
  • búšenie srdca;
  • časté závraty;
  • mdloby;
  • strata vedomia;
  • nepohodlie na hrudníku: nepohodlie a bolesť;
  • hmotnosť, stlačenie alebo stlačenie v pravej hypochondrii;
  • kašeľ
  • malátnosť;
  • bledosť dermy;
  • zvýšenie teploty;
  • zvýšenie alebo zníženie krvného tlaku;
  • nevoľnosť a zvracanie.

  Keď sa objaví kašeľ, prvá vec, ktorá príde na myseľ, je prechladnutie. Patológie CVS sú však zákerné a môžu sa zakrývať ako iné choroby. Ak kašeľ začína a po užívaní expektorancií dlho nezmizne a ak nie je sprevádzaný výtokom zo spúta, mali by ste byť obozretní a poradiť sa s lekárom..

  Ochorenia CVD sú často sprevádzané symptómami funkčných porúch centrálneho nervového systému: nespavosť, rozptýlenie, úzkosť, chvenie končatín. Tieto prejavy môžu signalizovať srdcovú neurózu. Blanching dermis je jedným zo znakov anémie, vazospazmu, zápalu srdca, reumatizmu..

  Závažné formy srdcového zlyhania sú sprevádzané zmenou farby pier, nosa, líc, končatín. Získajú určitú cyanózu. Horúčka alebo dokonca horúčka sú častými spoločníkmi perikarditídy, endokarditídy a myokarditídy.

  Výskyt závažných opuchov a na konci dňa môže byť spôsobený nielen množstvom solených potravín alebo prítomnosťou obličkových patológií. Toto je častý prejav ochorenia, ako je zlyhanie srdca. Závraty a nevoľnosť pri preprave sú častými príznakmi alebo dokonca záchvaty mŕtvice. Výskyt pulzujúcej bolesti hlavy a nevoľnosť naznačujú zvýšenie krvného tlaku. Pocit nedostatku kyslíka, výskyt dýchavičnosti sú príznakmi srdcového zlyhania a angíny pectoris.

  Toto ochorenie sa môže vyvinúť z rôznych dôvodov, ale často sa vyskytujú všetky patológie CVS:

  • prítomnosť závislostí: fajčenie, zneužívanie alkoholu;
  • prítomnosť nadváhy;
  • nezdravá nevyvážená strava;
  • neaktívny a nezdravý životný štýl;
  • genetická predispozícia;
  • užívanie niektorých liekov, ich zneužívanie.

  Väčšina patológií je sprevádzaná jemnými prejavmi alebo sa vôbec neobjavujú. Začaté choroby sú spojené s nezvratnými dôsledkami a výrazným obmedzením ľudského života. Liečba choroby by mala byť včasná a primeraná..

  Liečbu ochorenia, vymenovanie užívania určitého lieku môže vykonať iba kardiológ a len po nevyhnutných vyšetreniach.

  Často menovaný:

  • echocardiograms;
  • ultrazvukové vyšetrenie;
  • rentgén hrude;
  • EKG;
  • magnetická rezonancia;
  • pozitrónová emisná tomografia.

  Lieky sa predpisujú v závislosti od choroby. V závažných prípadoch je predpísaný chirurgický zákrok.

  Príjem je spravidla predpísaný:

  • Dusičnan. Lieky v tejto skupine prispievajú k expanzii koronárnych ciev, znižujú ischémiu myokardu.
  • Protidoštičkové látky. Určené pre ischemickú chorobu srdca, poruchy, v pooperačnom období.
  • Anticoagulants. Prispieť k zníženiu zrážania krvi. Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban je predpísaný.
  • Beta blokátory. Prispievajú k blokovaniu beta-adrenergných receptorov srdca a krvných ciev, čím znižujú krvný tlak. Často predpisovaný etanol, metoprolol, betaxolol, bisoprolol.
  • Blokátory vápnikových kanálov.
  • Diuretiká. Je predpísané vymenovanie Furosemidu, Indapamidu, Veroshpiron.
  • Inhibítory ACE. Priradené na liečbu srdcových chorôb, srdcového zlyhania.
  • Blokátory receptora angiotenzínu II. Prispievajte k znižovaniu krvného tlaku.
  • Hypolipidemické lieky. Atorvastatín, fenofibrát je predpísaný.
  • Antiarytmiká.
  • Srdcové glykozidy. Prispievajte k normalizácii krvného obehu.

  Okrem užívania liekov sa predpisuje aj fyzioterapia, fyzioterapeutické cvičenia, diéta a chirurgický zákrok. Medzi najúčinnejšie chirurgické metódy na liečbu patológií srdca patrí štep koronárnej artérie, stentovanie, umelá implantácia chlopne, rádiofrekvenčná ablácia.

  Správna výživa v patológii CVS je dôležitou súčasťou liečby. Odborníci odporúčajú vylúčiť alebo minimalizovať konzumáciu alkoholu, kávy, silného čaju, mastných bujónov, konzervovaného tovaru, mäsa z tukových odrôd, párkov a sadla. Nezneužívajte údené mäso, čerstvý chlieb, palacinky, palacinky, muffiny, solené a mastné syry, kaviár, údené ryby, vyprážané vajcia, strukoviny, nakladanú a solenú zeleninu, reďkovky, cibuľa, cesnak, huby, reďkovky, zelený hrášok, kapusta, čokoláda koláče.

  Odporúča sa používať chlieb bez stravy, toast, zeleninové polievky, mliečne polievky, hovädzie mäso s nízkym obsahom tuku, teľacie mäso, králik, kuracie mäso, morčacie mäso, nízkotučné ryby a morské plody, mlieko, nízkotučné tvarohové syry, kefír, jogurt, vajcia s mäkkým povrchom, omelety, cestoviny, obilniny, zelenina, ovocie, slabý čaj, ovocné a zeleninové šťavy.

  Odporúča sa jesť varené, pečené alebo parné jedlá. Neprechádzať. Jedzte často, ale v malých porciách. Okrem toho sa musí spotrebovať najmenej dva litre tekutiny..

  Vrodené srdcové ochorenie: odrody, terapia

  Vrodené srdcové choroby, kód ICD 10 - Q00-099 - skupina ochorení, ktoré sú spojené s prítomnosťou anatomických abnormalít v srdci, jej chlopní, ciev, ktorých vývoj je spôsobený:

  • prítomnosť chromozomálnych abnormalít u dieťaťa;
  • užívanie liekov;
  • požívanie alkoholu matkou počas tehotenstva;
  • vírusová infekcia prenášaná tehotnou ženou.

  Akákoľvek vrodená srdcová patológia je nebezpečná, pretože môže mať katastrofálne následky:

  1. Medzi srdcové patológie s nezmeneným alebo mierne zmeneným prietokom krvi patria: atrézia aortálnej chlopne, insuficiencia pľúcnej chlopne, stenóza aorty, mitrálne poruchy, aortálna koarktácia.
  2. Poškodené srdcové chlopne, vyznačujúce sa zúžením alebo úplným prekrytím ich lúmenu.
  3. Poruchy steny medzi komorami a predsieňami.
  4. Abnormality myokardu.

  Každá vrodená patológia srdca má svoje vlastné charakteristiky. Vo všeobecnosti sú srdcové ochorenia sprevádzané cyanózou dermis a slizníc, ochladzovaním končatín, potením, tachykardiou, arytmiou, dýchavičnosťou, opuchom a pulzáciou krčných ciev, spomalením rastu a výskytom, výskytom opuchov, kardiogeniou, kardiogénnou hypotrofiou..

  Pri nevhodnej liečbe vrodených srdcových patológií sa môžu vyskytnúť komplikácie: bakteriálna endokarditída, polycytémia, trombóza, kongestívna pneumónia, srdcový infarkt.

  Na identifikáciu ochorenia sú predpísané echokardiografia, rádiografia, elektrokardiografia, fonokardiografia, monitorovanie Holterovým EKG, magnetická rezonancia..

  Konzervatívna terapia zahŕňa symptomatickú liečbu záchvatov, srdcovú astmu, pľúcny edém a arytmie. Najťažším problémom v detskej kardiológii je chirurgický zákrok u detí prvého roku života. Väčšina operácií sa vykonáva na cyanotických malformáciách. Ak nie je dieťaťu diagnostikované zlyhanie srdca alebo stredne závažná cyanóza, môže sa chirurgický zákrok odložiť.

  Špecifická terapia závisí od typu a štádia patológie. K najúčinnejším operáciám patria: plastický uzáver alebo septa, endovaskulárna oklúzia.

  Patológie srdca u novorodencov: odrody a liečba

  Každý rok sa zvyšuje počet detí, najmä novorodencov so srdcovými patológiami. Medzi najčastejšie ochorenia diagnostikované u detí patrí arteriálna hypertenzia a hypotenzia..

  Všetky patológie srdca, ktoré sú diagnostikované u dieťaťa, sú rozdelené do niekoľkých skupín.

  1. Vrodená malformácia svetlého typu s arteriovenóznym skratom.
  2. Modrá vada s venoarteriálnym skratom.
  3. Vice bez skratu.

  Takéto poruchy sú nebezpečné pre život dieťaťa. Preto by mala byť liečba jednej alebo druhej patológie srdca novorodenca včasná a správna..

  Patológie srdca u novorodencov sa často vyvíjajú v dôsledku:

  • chromozomálne abnormality;
  • enviromentálne faktory;
  • génové mutácie, abnormálna štruktúra orgánov;
  • genetická predispozícia.

  Ochorenia sú spravidla sprevádzané zmenou farby kože (bledá alebo modrá), dýchavičnosťou, nevoľnosťou, vývojovým oneskorením. Počas počúvania počuť zvuky.

  Tieto choroby zahŕňajú defekty interventrikulárnej a predsieňovej septy a otvoreného ductus arteriosus. Diagnóza sa zisťuje na základe inštrumentálnych výskumných metód. Často je predpísaná echokardiografia a ultrazvuk. Chirurgická terapia.

  Jednou z najzložitejších zlozvykov je tetralógia Fallota. Patológia sa vyznačuje cyanózou, dýchavičnosťou, zhrubnutím nechtov prstov na prstoch, dýchavičnými záchvatmi. Predčasné alebo nesprávne liečenie choroby môže spôsobiť smrť. Chirurgická liečba detí s takouto patológiou.

  Nemenej nebezpečnou chorobou je úplná transpozícia veľkých plavidiel. Bez chirurgického zákroku môže dieťa žiť maximálne dva roky.

  Ďalším vážnym ochorením je zúženie aorty. Zúžený aortálny otvor bráni toku krvi. Ochorenie je sprevádzané blanšírovaním dermy, tachykardiou, dýchavičnosťou, búšením srdca, bolesťou v srdci, bolesťou hlavy, stratou vedomia. Liečba patológie spočíva v operácii.

  Koordinácia aorty, charakterizovaná segmentálnym zúžením aortálneho lúmenu, sa tiež považuje za menej nebezpečné srdcové choroby. Chirurgické ošetrenie.

  Pomerne často sa u novorodencov zápalovej povahy objavujú patológie srdca, najmä myokarditída, ktorá sa vyznačuje vývojom zápalu v srdcovom svale. Hlavné prejavy myokarditídy: nevoľnosť, dýchavičnosť, búšenie srdca, pocit ťažkosti v hrudníku.

  Terapia spočíva v odstránení príčin, ktoré spôsobili nástup ochorenia: reumatizmu, bakteriálnej alebo vírusovej infekcie, alergií.

  Vyššie uvedené patológie, najmä transpozícia veľkých ciev a tetralogia Fallota, sú veľmi nebezpečné pre život dieťaťa. Ak operáciu nedokončíte, môže to mať za následok smrť..

  Spolu s dospievaním sa môžu vyskytnúť niektoré choroby. V tomto prípade je operácia príliš neskoro na vykonanie (kvôli vysokému prevádzkovému riziku). Následne vrodené patológie vedú buď k postihnutiu alebo k smrti..

  Rodičia, ktorých deti trpia srdcovými patológiami, musia byť k deťom čo najviac pozorní. Dodržiavajte všeobecný stav dieťaťa, kŕmte správne. Vyjadrite jasnú dennú rutinu, nedovolte dlhodobé a ťažké fyzické namáhanie.

  Výživa dieťaťa by mala byť úplná a vyvážená. Zavádzajte do detskej stravy použitie rýb, tvarohu, chudého mäsa, zeleniny, ovocia, sušeného ovocia.

  Okrem toho nezabudnite pravidelne kontrolovať pediatrického kardiológa a pediatra.

  Je Dôležité Mať Na Pamäti Dystónia

  O Nás

  Arteriálna hypertenzia je ochorenie, ktoré je bežné u 1/5 dospelých a ½ staršej populácie. Kapoten je moderný liek predpísaný, ak chcete znížiť krvný tlak.